Große Laos Rundreise

Landschaft bei Nong Khiaw
Landschaft bei Nong Khiaw
Landschaft bei Vang Vieng
Landschaft bei Vang Vieng
Landschaft bei Vang Vieng
Auf dem Mekong
Luang Prabang
Sonnenuntergang am Mekong
Wat Si Saket in Vientiane
Sonnenuntergang vom Berg Phou Si

Grosse Laosrundreise